Dişleriniz gülsün siz de gülün :)

CCTV Aydınlatma Metni

 1. Kişisel Veri Sorumlusu Kimliği

İşbu Kapalı Devre Kayıt Sistemi Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi, 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, FOKUS DENTAL GIDA SAĞLIK HİZM. TEKS. TURİZM İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“FOKUS DENTAL”) tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla FOKUS DENTAL tarafından aşağıda belirtilen kapsam ve şartlar dâhilinde toplanarak saklanabilecek, işlenebilecek ve 3. kişilere aktarımı yapılabilecektir. Bununla birlikte Kanun uyarınca mevcut haklarınız ayrıntılı şekilde işbu Aydınlatma Metninde açıklanmıştır.

 1. Kişisel Veri Kategorileri ve Türleri

FOKUS DENTAL ziyaretçileri, hasta ve yakınları, çalışan adayları, çalışanları, tedarikçi çalışanları ve yetkilileri,  danışmanları ve iş ortaklarının görsel kayıtları Kanun uyarınca kişisel veri niteliğinde olmakla FOKUS DENTAL hizmet binası içerisinde kurulu kapalı devre kamera sistemi vasıtası ile FOKUS DENTAL tarafından görüntü kaydı yapılarak işlenebilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşleme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla,  FOKUS DENTAL’e ait yerleşkelerde güvenliğin sağlanması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri başta olmak üzere aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir:

 • İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini.

 

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

FOKUS DENTAL, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında hizmet binası içerisindeki giriş kapıları,bekleme salonları, koridorları ve çalışma alanları toplamda 4 güvenlik kamerası vasıtasıyla elektronik olarak görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemleri denetlenebilmektedir. Elde edilen kişisel veriler ise Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde yer alan işleme şartlarına uygun olarak toplamaktadır. Bu işleme şartları:

 • Kişisel verileri işleme sürecimizin açıkça kanunlarda öngörülmesi,
 • Tarafınızla bir sözleşme ilişkisi kurulması veya sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilebilmesi adına zaruri durumların meydana gelmesi,
 • Kişisel veri sahibi tarafından doğrudan kişisel verinin paylaşılması veya alenileştirilmesi,
 • Tarafınıza bir hak tesis edilmesi, kullandırılması ya da hakkı korunması için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

FOKUS DENTAL, tarafından toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirlenen amaçlarla sınırlı kalmak üzere, şirket yetkililerimize, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya kolluk kuvvetlerine Kanun’un 8. ve 9. Maddeleri ile belirlenen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

 

 

 

 

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Mevcut Hakları

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında Kanun’un 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahibi ilgili kişi(ler),

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde bu zararının giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi sıfatı ile, Kanun kapsamında mevcut haklarınızı kullanmak amacıyla

 • FOKUS DENTAL’in resmi posta adresi Hüdavendigar Mahallesi, Zübeyde Hanım Cd. 7/A Osmangazi/Bursa ya da resmi elektronik posta adresi [email protected] vasıtasıyla yazılı olarak başvurabilir
 • FOKUS DENTAL’e ait internet sitesi www.fokusklinik.com üzerinden ulaşabileceğiniz “Kişisel Verisi İşlenen Veri Sahibi Kişiler için Başvuru Formu”nu doldurup resmi elektronik posta adresimize ileterek gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.
 • Bu kapsamda kişisel veri sahipleri tarafından FOKUS DENTAL’e yapılacak başvurular, başvuru ve talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, başvuru gereği yapılan işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, FOKUS DENTAL’e tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret başvuran kişiden talep edilebilecektir.

 

Fokus Dental Gıda Sağlık Hizm. Teks. Turizm İth. İhr. San. Ve Tic.  Limited Şirketi

 

Mersis No.: 0165027181900011

İnternet Adresi: www.fokusklinik.com

Telefon Numarası: 0224 231 91 36

Elektronik Posta Adresi: [email protected]

Adres: Hüdavendigar Mahallesi, Zübeyde Hanım     Cd. 7/A Osmangazi/Bursa