Dişleriniz gülsün siz de gülün :)

Veri Sahibi Başvuru Formu

FOKUS DENTAL GIDA SAĞLIK HİZM. TEKS. TURİZM İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURU FORMU

 

 1. Başvuru Formuna ve İçeriğine İlişkin Açıklamalar

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

 

Kanun’un 11. Maddesi ile belirlenen bu haklar ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) FOKUS DENTAL GIDA SAĞLIK HİZM. TEKS. TURİZM İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ne (“FOKUS DENTAL” veya “Şirket”) yapılacak başvuruların daha hızlı yapılması ve daha sağlıklı değerlendirilebilmesi amacıyla işbu başvuru formu hazırlanmıştır.

 

Kanun’un 11. Maddesinde belirlenen haklar kapsamında FOKUS DENTAL tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin bilgi alabilmek ya da taleplerinizi iletmek maksadıyla, Tebliğ’in 5/II. Maddesi gereği işbu Başvuru Formu’nda belirtmek zorunda olduğunuz kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla FOKUS DENTAL tarafından, işbu başvuru formu ile başvuru formunun elektronik ortamda ya da fiziken FOKUS DENTAL’e iletilmesi suretiyle işlenmektedir. Başvuru Formu’na konu kişisel veriler, kişisel veri sahibi ilgili kişinin Kanun’un 11. Maddesi ile belirlenen haklarından faydalanması amacı ile, kanunda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayalı olarak veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan yollar ile işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler kişisel veri sahibi ilgili kişinin Kanun’un 11. Maddesi ile belirlenen haklarından faydalanması amacıyla şirket yetkilileri, iş ortakları, özel kişi ve kuruluşlar ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişinin Hakları

 

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahibi ilgili kişi(ler),

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde bu zararının giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun kapsamında belirlenen haklarınıza ilişkin detayları FOKUS DENTAL adına kayıtlı www.ulusalantrepo.com.tr uzantılı internet sitesinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan inceleyebilirsiniz.

 

 1. Başvuru Yöntemleri

 

Kanun’un 13. ve Tebliğ’in 5. Maddesi çerçevesinde, kişisel veri sahibi ilgili kişi tarafından Kanun’un 11. Maddesinde belirlenen haklarına ilişkin veri sorumlusu sıfatıyla FOKUS DENTAL’e yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletmeniz gerekmektedir. Dolayısıyla Kanun’un 11. Maddesi kapsamında FOKUS DENTAL’e yapılacak başvurularda işbu Başvuru Formu’nu doldurularak aşağıda belirlenen yöntemlerden biri ile FOKUS DENTAL’e iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu başvuru yöntemleri ise şu şekilde belirlenmiştir:

 

 1. Bizzat Başvuru:

Başvuru Sahibi, kimliğini tespit edici belgeler ve eksiksiz olarak doldurulmuş ıslak imzalı Başvuru Formu ile, FOKUS DENTAL’in “Hüdavendigar Mahallesi, Zübeyde Hanım Cd. 7/A Osmangazi/Bursa” adresine bizzat başvuruda bulunabilir.

 

 

 1. Yazılı Başvuru:

Başvuru Sahibi, FOKUS DENTAL’in “Hüdavendigar Mahallesi, Zübeyde Hanım Cd. 7/A Osmangazi/Bursa” adresine, eksiksiz olarak doldurulmuş ıslak imzalı Başvuru Formu’nu noter kanalıyla ileterek başvuruda bulunabilir.

 

Tebligat zarfının üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresinin yazılması gerekmektedir.

 

 1. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile:

Başvuru Sahibi, eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formu’nu, elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak, FOKUS DENTAL adına kayıtlı Kayıtlı Elektronik Posta adresine fokusdental@hs06.kep.tr elektronik posta göndererek başvuruda bulunabilir.

 

 1. Elektronik Posta ile:

Başvuru Sahibi, eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formu’nu, elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak mobil imza ya da elektronik imza da içerecek şekilde FOKUS DENTAL adına kayıtlı elektronik posta adresine  fokusdental@hs06.kep.tr, FOKUS DENTAL’e daha önce bildirmiş olduğu elektronik posta üzerinden posta göndererek başvuruda bulunabilir.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından kişisel veri sahipleri tarafından kişisel veri sorumlularına yapılacak başvurulara ilişkin belirleyeceği diğer yöntemlerin de belirlenmesinin ve yayımlanmasının ardından FOKUS DENTAL konuya ilişkin diğer yöntemler hakkında gerekli duyuruları yapacaktır.

 

Başvuru Sahibi tarafından, kişisel veri sorumlusu FOKUS DENTAL’e yapılacak başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda yer almaktadır:

 

 • Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulmuş ve Kanun’un 11. Maddesi kapsamında belirlenen talep açık olarak belirtilmelidir.
 • Talebin niteliğine göre istenen bilgi ve belgeler eksiksiz ve doğru olarak ibraz edilmelidir.

 

FOKUS DENTAL’e yapılacak başvuru sırasında Başvuru Sahibi tarafından yukarıda belirtilen hususlara uygun hareket edilmemesi ve/veya istenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, başvuruya konu talepler çerçevesinde yapılacak incelemeler FOKUS DENTAL tarafından gereği gibi ve eksiksiz yürütülemeyebileceğinden, FOKUS DENTAL’in bu durumda her türlü yasal hakkı saklıdır. Dolayısıyla, işbu Başvuru Formu’nun yukarıdaki hususlara ve belirlenen başvuru yöntemlerine uygun olarak FOKUS DENTAL’e iletilmesi gerekmektedir.

 

 

 1. Başvurunun Sonuçlandırılması ve Bildirilmesi

FOKUS DENTAL’e yukarıda belirtilen başvuru yöntemlerinden biri ile ulaşan başvurularda yer alan talepler, Kanun’un 13/II. maddesi uyarınca talebin niteliğine göre en kısa sürede ve talebin FOKUS DENTAL’e ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak ve talebe ilişkin cevap Başvuru Sahibine Kanun’un 13. Maddesi gereği yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

 

Başvuru sahibi tarafından işbu Başvuru Formu ile başvuru sonucunun posta ya da elektronik posta aracılığı ile iletilmesine ilişkin tercihi mevcutsa, başvuru sonucunun iletilmesi talep edilen posta ya da elektronik posta adresinin belirtilmesi gereklidir. Aksi halde başvuru sonucu, Başvuru Sahibi’nin işbu Başvuru Formu’nda belirtmiş olduğu posta ya da elektronik posta adreslerinden birine iletilecektir.

 

Kanun’un 13. Maddesi gereği başvuru sahibi tarafından yapılacak olan başvurular ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret talep edilebilecektir. Başvuru Sahibi tarafından yapılan başvurunun, ek bilgiyi gerektirmesi veya başvurunun kişisel veri sahibi ilgili kişi tarafından yapıldığının kanıtlanamaması halinde FOKUS DENTAL’in, Başvuru Sahibi ile işbu Başvuru Formu’nda yer alan ya da FOKUS DENTAL nezdinde kayıtlı iletişim bilgileri dâhilinde iletişime geçme hakkı saklıdır.

 

 

 

 1. Başvuruya İlişkin Bilgiler

 

 1. Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler

 

İsim-Soy İsim  

 

 

 

T.C. Kimlik Numarası ya da Yabancı Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri ya da İşyeri Adresi

 

 

 

 

 

Telefon/Faks Numarası  

 

 

Elektronik Posta Adresi  

 

 

 

 

Tebliğ’in 5. Maddesi uyarınca yukarıda yer alan bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması zorunludur.

 

 

 1. Lütfen FOKUS DENTAL ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, ziyaretçi, hissedar gibi)

 

 

☐Müşteri

☐Müşteri Çalışanı

☐İş Ortağı

☐İş Ortağı Çalışanı

☐Çalışan

☐Çalışan Adayı/İş Başvurusunda Bulunan

☐Eski Çalışan

☐Ziyaretçi

☐ Müşteri

☐ Diğer: ………………………………………………………………………………………………

 

FOKUS DENTAL bünyesinde iletişimde olduğunuz Birim:………………….…………………………………………………………………………………

 

Talep Konusu: ……………………………………..…………………………………….………………………………

 

 

 1. Lütfen FOKUS DENTAL ile olan ilişkinizin halen devam edip etmediği, etmiyor ise hangi dönemlerde devam ettiği hakkında bilgi veriniz.

 

☐ Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar : ………………………

☐ Diğer: ……………………………………………………………………………..

 

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih : ……………………………………………………

 

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz.

………………………………………………………………………………

 

 

 1. Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

…………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….……..…………….………………………………..……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Lütfen FOKUS DENTAL tarafından başvurunuza verecek yanıtın tarafınıza iletilme yöntemini seçiniz:

 

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter onaylı vekâletname ve/veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, FOKUS DENTAL ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, FOKUS DENTAL tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde FOKUS DENTAL söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

 

 1. Başvuru Sahibi Beyanı

 

İşbu Başvuru Formu ile FOKUS DENTAL’e iletmiş olduğum tüm bilgi ve belgelerin güncel ve doğru olduğunu, FOKUS DENTAL’in yapmış olduğum işbu başvuruyu yasal süresi dâhilinde sonuçlandırabilmek adına tarafımdan ek bilgi ve belge talep edebileceğini, başvurumun neticelendirilmesi ayrıca bir maliyet gerektiriyor ise, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerektiği hususunda aydınlatıldığımı beyan ederim.

 

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

 

Adı Soyadı :

 

Başvuru Tarihi :

 

İmza :