Dişleriniz gülsün siz de gülün :)

Hasta Aydınlatma Metni

 

 1. Kişisel Veri Sorumlusu Kimliği

FOKUS DENTAL GIDA SAĞLIK HİZM. TEKS. TURİZM İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi, 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, FOKUS DENTAL GIDA SAĞLIK HİZM. TEKS. TURİZM İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“FOKUS DENTAL”) tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla FOKUS DENTAL tarafından aşağıda belirtilen kapsam ve şartlar dâhilinde toplanarak saklanabilecek, işlenebilecek ve 3. kişilere aktarımı yapılabilecektir. Bununla birlikte Kanun uyarınca mevcut haklarınız ayrıntılı şekilde işbu Aydınlatma Metninde açıklanmıştır.

 1. Kişisel Veri Kategorileri ve Türleri

FOKUS DENTAL Hastalari ve/veya onların yasal temsilcilerine ait isim-soy isim, imzaları, T.C. kimlik numaraları, doğum tarihleri, fatura bilgileriniz, meslek, adres ve telefon numaralarına ilişkin veriler ile teşhiş ve tedavi gereğince elde edilen görüntüleme verileriniz, tanı verileriniz, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, ilaç-reçete gibi bilgileriniz gibi sağlık verileri ve görsel kayıtlardan ibaret fiziksel mekân güvenliğine ilişkin veriler, Kanun uyarınca kişisel veri niteliğinde olmakla FOKUS DENTAL tarafından otomatik olmayan yollar ile toplanarak işlenebilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşleme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, bu verilerinizi FOKUS DENTAL’e açıklamanıza konu olan hizmetin ifası, FOKUS DENTAL tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, FOKUS DENTAL’in tarafınızla hasta-doktor ilişkilerinin yürütülmesi, tedavi ve iyileşme süreçlerinin gerçekleşmesi ve takibi amacı başta olmak üzere, aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir:

 • Şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara yasal mevzuat uyarınca bilgi verilmesi,
 • Hasta ilişkileri yönetiminin sağlanması,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetleri ve süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ve iyileştirilmesi,
 • İş süreçlerinden en yüksek verimin alınabilmesi için ilgili süreçlerle etkileşim ve icrası,
 • Teşhis, tedavi ve iyileşme/kontrol süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi,
 • Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemleri Ve Hukuki Sebepleri

FOKUS DENTAL, doğrudan Hastanin kendisinden, yasal temsilcilerinden iletilen kişisel verileri, gerçekleştirmiş olduğu çalışma faaliyetleri ile ya da internet sitesi, elektronik posta, posta, telefon, faks, CCTV, anket, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığı ile yazılı, sözlü ya da elektronik olarak Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde yer alan işleme şartlarına uygun olarak toplamaktadır. Bu işleme şartları:

 • Kişisel verileri işleme sürecimizin açıkça kanunlarda öngörülmesi,
 • Tarafınızla bir sözleşme ilişkisi kurulması veya sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilebilmesi adına zaruri durumların meydana gelmesi,
 • Kişisel veri sahibi tarafından doğrudan kişisel verinin paylaşılması veya alenileştirilmesi,
 • Tarafınıza bir hak tesis edilmesi, kullandırılması ya da hakkı korunması için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Sağlık verilerinizin açık rıza veri işleme şartına uygun olarak işlenmesi.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

FOKUS DENTAL, tarafından toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirlenen amaçlarla ve tedavi sürecinizle ilgili sınırlı kalmak üzere, çalışanlarımıza, şirket yetkililerimize, talep halinde kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlara işbirliği yaptığımız tıbbi görüntüleme ,tetkik, protez vb. alanda uzman iş ortaklarımız Kanun’un 8. ve 9. Maddeleri ile belirlenen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Haklarınız

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında Kanun’un 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahibi ilgili kişi(ler),

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde bu zararının giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi sıfatı ile, Kanun kapsamında mevcut haklarınızı kullanmak amacıyla

 • FOKUS DENTAL’in resmi posta adresi Hüdavendigar Mahallesi, Zübeyde Hanım Cd. 7/A Osmangazi/Bursa ya da resmi elektronik posta adresi kvkk@fokusklinik.com vasıtasıyla yazılı olarak başvurabilir
 • FOKUS DENTAL’e ait internet sitesi www.fokusklinik.com üzerinden ulaşabileceğiniz “Kişisel Verisi İşlenen Veri Sahibi Kişiler için Başvuru Formu”nu doldurup resmi elektronik posta adresimize ileterek gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.
 • Bu kapsamda kişisel veri sahipleri tarafından FOKUS DENTAL’e yapılacak başvurular, başvuru ve talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, başvuru gereği yapılan işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, FOKUS DENTAL’e tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret başvuran kişiden talep edilebilecektir.

Fokus Dental Gıda Sağlık Hizm. Teks. Turizm İth. İhr. San. Ve Tic.  Limited Şirketi

 

Mersis No.: 0165027181900011

İnternet Adresi: www.fokusklinik.com

Telefon Numarası: 0224 231 91 36

Elektronik Posta Adresi: kvkk@fokusklinik.com

Adres: Hüdavendigar Mahallesi, Zübeyde Hanım Cd. 7/A Osmangazi/Bursa

 

 

 

7.Veri Güvenliği

FOKUS DENTAL’e, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

 

FOKUS DENTAL tarafından hazırlanan  Aydınlatma metnini okuduğumu ve anladığımı, kişisel verilerimin metinde yer alan hususlara uygun olarak muhafaza edilmesi, işlenmesi ve aktarılmasını

AÇIK RIZAM ile KABUL EDİYORUM.

ONAM

Kendi el yazınız ile “Okuduğumu anladım” yazınız:…………………………………………………………………..

Hasta

Adı Soyadı………………………………………………… İmza:…………

Tarih: ……./……./……….